Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.

Pomożemy państwu uzyskać gwarancję związaną z realizacją kontraktów:

  • przetargowych (wadialnych)
  • należytego wykonania
  • zwrotu zaliczki
  • usunięcia wad i usterek